©2015 - 2020 Gorski Photo Services

Sixth Street Bridge 3.

Milwaukee, WI.